Skip to main content
Biologia

Biologia

Zasady oceniania prac egzaminacyjnych:

  1. Rozwiązania zadań oceniane są przez egzaminatorów na podstawie szczegółowych kryteriów jednolitych w całym kraju.
  2. Ocenie podlegają tylko te fragmenty pracy, które dotyczą pytań/poleceń. Komentarze, nawet poprawne, wykraczające poza zakres pytań/poleceń, nie podlegają ocenie.
  3. W zadaniach krótkiej odpowiedzi, za które można przyznać tylko jeden punkt, przyznaje się go wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną; jeśli podano więcej odpowiedzi (argumentów, cech, danych itp.), niż wynika to z polecenia w zadaniu, to ocenie podlega tyle kolejnych odpowiedzi (liczonych od pierwszej), o ilu mówi polecenie. Jeśli w zadaniu krótkiej odpowiedzi, oprócz poprawnej odpowiedzi, dodatkowo podano odpowiedź (informację) błędną, sprzeczną z odpowiedzią poprawną, za rozwiązanie zadania nie przyznaje się punktów.
  4. Zapisy w brudnopisie nie są oceniane.
  5. Zadania egzaminacyjne ujęte w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej.
  6. Prace egzaminacyjne oceniane będą w skali punktowej. Uzyskany przez zdającego wynik wyrażony w punktach przeliczany będzie na stopień szkolny według zasady opisanej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
  7. Zdający zdał egzamin eksternistyczny z danego przedmiotu, jeżeli uzyskał z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej.
  8. Wynik egzaminu  – wyrażony w skali stopni szkolnych  – odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły wydawanym przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

 Źródło: cke.gov.pl

Przed egzaminem eksternistycznym, zapoznaj się z informatorem:
INFORMATOR o egzaminie eksternistycznym z biologii z zakresu 4-letniego liceum ogólnokształcącego


Zadanie przykładowe z informatora

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź jest poprawna. Brawo!

Udzieliłaś/eś błędnej odpowiedzi.

Człowiek

Jak funkcjonuje człowiek?
Genetyka, biotechnologia, różnorodność biologiczna - to zagadnienia, które są u podstaw współczesnego spojrzenia na biologię.